Mapa de Santiago Quanepopohualco, Xomolco, San Martin Quatzotzoco, Hidalgo, 1532 (2021 copy)

Mapa de Santiago Quanepopohualco, Xomolco, San Martin Quatzotzoco, Hidalgo, 1532 (2021 copy)

Guia de audio

 

Yishen nchhen nhi nsan tokoen xshin wechhen che yell xhon walh ka’, dan nhak sdeb yeyejnhi’chho dilla’ weshaljen nsa’n. Nloe’n to lhatj, ka yell Morelos, Sita’, nha’ to yoda’o nyechj yej gachholen, nha’ yo’o sjalle’ koej kuiten. Bene’ sjanka’ da’ got bene’ sjalle’ nhez tolkan ya’a yego, dan nchhenhen da’ ga’ chgoa. Zan koen yish nhi bi chheyajnhi’chhon, chhoen dilla’ nhaken gok bllin yechjanhi’lhalle’ yoblhe lhatj nhi’, gan beyak toze ka lla ka lhatj. Lo’ yish golh nhi da’ dilla’ lla tlacuilco (bene’ wezoj) benexhon zoa lha Manuel Juárez Mexicatl.